ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (Fire Alarm System) คือระบบที่สามารถตรวจจับการเกิดเหตุเพลิงไหม้ และ แสดงผลโดยการแจ้งให้ผู้อยู่ในอาคารรับทราบโดยอัตโนมัติ ในขณะที่ระบบที่ดีต้องตรวจสอบและแจ้งเหตุเพลิงไหม้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ เพื่อให้ผู้อยู่ภายในอาคารมีโอกาสดับไฟในระยะลุกไหม้เริ่มต้นได้มากขึ้น และมีโอกาสที่จะอพยพหลบหนีไฟไปยังภายนอกสถานที่ได้อย่างปลอดภัย ซึ่งจะเป็นผลทำให้ลดความสูญเสียได้มากต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในส่วนของสาเหตุการเกิดเพลิงไหม้ส่วนมากมาจากการลุกไหม้ในบริเวณที่ไม่มีคนมองเห็น ซึ่งกว่าเจ้าของสถานที่ทราบเพลิงก็ได้ลุกลามไหม้จนคนภายในอาคารไม่สาถารถดับเพลิงโดยใช้อุปกรณ์ถังดับเพลิงขนาดเล็กภายในอาคารดับได้ ดังนั้นบางอาคารสถานที่ต่างๆที่กฎหมายกำหนดว่าต้องมีระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้อยู่ภายในอาคาร 

ในส่วนของระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ NOTIFIER ควบคุมการทำงานด้วยไมโครโปรเซสเซอร์ ในระบบจะประกอบด้วย 3 ส่วน ดังรูป

 

         System Sensor - Alarm Bell : SSM24-6
                 

 

1. Detector (Input)

 

 

2.Control Panel

 

 

3. NAC (Output)

อุปกรณ์ตรวจจับ   ตู้ควบคุม   อุปกรณ์แจ้งเตือน